Integritetspolicy

   
Vem är ansvarig för behandling av dina personuppgifter?

Chalmers Professional Education AB, org.nr. 556634-5996, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter, dvs all information som kan användas för att identifiera en enskild individ, som sker inom ramen för vår verksamhet. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler.
 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi skall kunna bedriva vår verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. I första hand för att kunna fullgöra våra utbildnings- och tjänsteåtaganden och i andra hand för att kunna tillhandahålla information om fortbildning för yrkesverksamma.
 

Vilka typer av data samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du deltar på våra utbildningar och andra arrangemang, eller väljer att prenumerera på nyhetsbrev, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du på något sätt lämnar ifrån dig personuppgifter. I vissa fall har personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till en yrkesroll och där vi bedömt att intresse finns för specifika arrangemang. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, samarbetspartners, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.
 

Behandling av personuppgifter

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Direktmarknadsföring

Information om utbildningar och events samt innehåll och nyheter som är relevant och går in under intresseavvägning pga din yrkesbefattning. 

Namn
Företag
Befattning
E-post
Telefonnummer
Intresseområden
Bransch

Laglig grund: Berättigat intresse. Det finns alltid möjlighet att avregistrera sig (opt-out).

Lagringsperiod: Vi sparar dina kontaktuppgifter för att kunna skicka dig relevant information om utbildningar, nyheter och events till dess du återkallar ditt samtycke.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Personligt anpassade marknadsförings- och säljinsatser.

Information om utbildningar och events samt innehåll och nyheter som är relevant och går in under intresseavvägning pga din yrkesbefattning. 

Profilering och kategorisering baserat på befattning och bransch. Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll baserat på din befattning och vad du tidigare deltagit på hos oss.

Namn
Företag
Befattning
E-post
Telefonnummer
Intresseområden
Bransch
Utbildningar/ andra aktiviteter du deltagit på hos oss

Laglig grund: Samtycke. Det finns alltid möjlighet att avregistrera sig (opt-out).

Lagringsperiod: Vi sparar dina kontaktuppgifter för att kunna skicka dig relevant information om utbildningar, nyheter och events till dess du återkallar ditt samtycke.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Genomföra utbildningar

Registrering och kategorisering av kursdeltagare

Kommunikation inför, under och efter utbildningen, t.ex. för att skicka information och kurslitteratur till dig.

Deltagarlistor, utvärderingar, examination, intyg och certifieringar.

Namn
Företag
Befattning
E-post
Telefonnummer
Företagsadress
Intresseområden
Bransch
Utmaningar 
Bilder från aktiviteter

Personnummer*
Allergier/kostpreferenser**

*Personnummer registreras och lagras endast för  utbildningar som ger högskolepoäng eller certifikat.

**kostpreferenser raderas efter utbildningens slut

Laglig grund: Avtal.  

Lagringsperiod: Vi sparar dina kontaktuppgifter tills givet samtycke återkallas. I de fall vi inte har samtycke att spara personuppgifter för fortsatt kontakt kommer dessa att anonymiseras efter 12 månader.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Marknadsföring efter deltagande i utbildning

Profilering och kategorisering i form av persona baserat på befattning och andra aktiviteter såsom deltagande på informationsmöten och utbildningar.

Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll baserat på din befattning och vad du tidigare deltagit på hos oss.

Riktade marknads- och säljinsatser baserat på ovan.

 

 

 

Namn
Företag
Befattning
E-post
Telefonnummer
Företagsadress
Intresseområden
Bransch
Utbildningar/ andra aktiviteter du deltagit på hos oss
Utmaningar 

Laglig grund: Samtycke. Samtycket kan enkelt dras tillbaka genom att klicka på länken i valfritt e-postutskick där du kan dra tillbaka ditt samtycke.

Lagringsperiod: Vi sparar dina kontaktuppgifter till dess du återkallar ditt samtycke.

När du har anmält dig till någon av våra utbildningar kommer vår kommunikation till dig bestå av:

  • En bekräftelse via e-post, sms eller post
  • Eventuell faktura via post eller e-post
  • E-post med löpande information under utbildningstiden
  • E-post med kursutvärdering
  • E-post efter utbildningen slut om liknande utbildningar, nyheter och event som vi tror att du kan vara intresserad av i din yrkesroll.

Har du gett oss samtycke till att kontakta dig enligt ovan så kommer vi behålla dina uppgifter till dess att du meddelar oss annat. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från viss information eller välja att bli raderad. Läs mer om detta längre ner.

Chalmers Professional Education nyttjar cookies för att spara information om besökarens språkval samt eventuella inloggningsstatus. Ni kan läsa mer om cookies här: chalmersprofessional.se/sv/cookies
 

Mottagare som vi delar information med

Dina personuppgifter kan komma att delas med olika tjänsteleverantörer. Våra tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål och i de fall där det krävs upprättar vi ett personuppgiftsbiträdesavtal för att skydda dina uppgifter.

Vid en eventuell rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter såsom domstolar, motparter och myndigheter. Behandlingen är i dessa fall nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. 
 

Dina rättigheter 

Dataskyddslagstiftningen, som trädde i kraft den 25 maj 2018, ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. 
 

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. 
 

Begära rättelse 

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas. Ändringar görs till info@chalmersprofessional.se.
 

Återkalla samtycke

För behandling där vi begärt in ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke. Genom att klicka på länken som finns i e-postutskick där samtycke används som laglig grund, kan du enkelt dra tillbaka ditt samtycke.
 

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du kan när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Detta kan ske genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket. 

Om du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål accepterar du att vi inte kommer att skicka några generella eller personliga erbjudanden till dig. 
 

Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset. 
 

Radering 

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna (t.ex. för bokföring eller vid poänggivande utbildningar).
 

Begränsning av behandling 

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.
 

Dataportabilitet 

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig. 
 

Vem kontaktar jag vid frågor? 

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. 

 

 

Chalmers Professional Education AB (org. nr 556634-5996) 

E-post: dataskydd@chalmersprofessional.se