Tidiga skeden i byggprocessen avgörande för samhällsbyggande

Få saker skapar debatt och känslor som utvecklingen av stadsrummet och infrastruktursatsningar. Ta ombyggnaden av Slussen i Stockholm, tunneln genom Hallandsåsen, Västlänken i Göteborg och Miljonprogrammet på sin tid. Stora samhällsinvesteringar som påverkar stad och land generationer framöver.

Men även de små och nära projekten engagerar. Som vindkraftsparker, daghem och skolor och nu senast med det i media utskrattade vattenspelet på Götaplatsen i Göteborg. Om det blir lyckat eller inte beror ofta på hur väl kommunikation och planering fungerat mellan berörda parter i tidiga strategiska skeden, innan projekten formulerats och beslutats. 

I januari startar Chalmers Professional Education i samarbete med Byggherrarna kursen ”Tidiga skeden i byggprocessen”. Det är en 9-dagars kurs uppdelat på tre tillfällen. Nina Ryd är kursansvarig. Hennes forskning på Chalmers, styrkeområde Samhällsbyggnad, fokuserar på tidiga skeden, programarbete och samverkan mellan arkitekter och byggherrar.

– Kursen riktar sig till beställare och byggherrar, men även till konsulter, arkitekter och projektledare. Samtliga bör vara involverade och samverka under de tidiga skedena, idéstadierna.  Det man har till sitt förfogande är att göra research, undersöka om det man ska bygga uppfyller de krav som kommer att ställas på byggnaden den dag den tas i bruk. Det handlar både om korta och långa tidsspann. Det gäller att göra rätt från början, gemensamt är att när projektet slutförs, då finns ingen ångervecka. Självklart handlar det om ofantliga värden, både skattemedel och privata pengar, som satsas på infrastruktur, offentliga byggnader som sjukhus och bostäder.

Flera samhällsutmaningar triggar en sådan här kurs. Mycket av det man bygger bör kunna ställas om till ändrade behov. Så från start bör det finnas utrymme att tänka både nytt, flexibelt och långsiktigt.

– Det är den långsiktiga verksamhetsnyttan kursen har i fokus, säger Nina Ryd. Självklart har vi med utmaningar som klimatfrågan, hållbar utveckling och att vi lever allt längre. Idag styr digitaliseringen, den kommer att förändra jättemycket. Ritningarna numera är ingen skiss på papper, utan tredimensionella, där det enkelt går att addera nya idéer.  Och då kan det bli fler upphovsmän. Dessutom kan man nu med ny VR-teknik se hur slutresultatet kan bli. Här kan byggsektorn utvecklas.  Därutöver ska kursen bidra till att de olika parterna får förståelse för varandras behov och kunnande, med fokus på ett bra slutresultat. Arkitektbranschen är stafettloppsindelad. Det är tävlingar och upphandlingar som avgör vem som till slut får ett projekt.

– Tyvärr gör det att många arkitekter inte vill vara med i de tidiga skedena eftersom de stora pengarna ligger i själva projekteringen. Men samtidigt vill många nybakade arkitekter arbeta för kommun och landsting just för att kunna följa ett stort projekt från det tidiga skedena till dess att det är klart. Nina Ryd säger att definitionen tidiga skeenden i byggprocessen mer handlar om strategiska skeenden. Ordet tidigt är beroende på vem aktören är i byggprocessen. Och tidigt skede är det fram till dess att projektet är formulerat:

– Vi har brottats med det här, i projektteorin finns en väldigt tydlig definition på vad ett projekt är, tidplan, budget, organisation, mål. Är det någon av dessa faktorer som inte är klar, då är man i de tidiga skedena. Och just vattenspelet vid Götaplatsen i Göteborg skulle kunna bli ett exempel på att de ansvariga inte gjort sin läxa i tidiga skeenden i byggprocessen. Politiker måste vara trygga med de beslut de fattar. Nina hoppas att kursdeltagarna får vidgade perspektiv, att de förstår vilket ansvar de har. Kursen ska vara inspirerande, man ska förstå att man verkligen kan göra skillnad.

En byggherre är en juridisk person, för vars räkning ett byggnadsprojekt utförs. Det kan vara ett bolag, eller som oftast idag, aktörer på den offentliga sidan, som kommuner. Byggherren tar den finansiella risken och har det yttersta ansvaret för projektet. För att vara en bra beställare bör byggherrens kunnighet vara minst lika stark som de konsulter och entreprenörer man förlitar sig på.

Läs mer kursen:
”Tidiga skeden i byggprocessen” 

Intervju med Göran Lindahl:
Ny teknik öppnar för fler aktörer i byggprocessen

Intervju med Tommy Lenberg, vd, branchorganisationen Byggherrarna:
”Byggherrar måste möta framtidens marknad med ny kunskap, vara noga i valet av leverantörer och ha modet att tänka nytt”

Av: Ann-Christine Nordin