Behörighetsförlängning Maskinbefäl

Utskrift

Behöver du förlänga din behörighet? Har du arbetat iland, saknar tillräcklig tjänstgöringstid till sjöss och behöver aktualisera dina kunskaper skall du gå vår kurs.

Kursen är om totalt två veckor (5 plus 5 dagar) och består av både teori och praktik. Kursen ges vanligen gång per år. 

Målgrupp 

Av Transportstyrelsen utfärdat behörighetsbevis som maskinbefäl klass VII eller högre. Kursen är avsedd för maskinbefäl vars behörighet måste förnyas och som inte har tillräcklig tjänstgöring till sjöss under de senaste fem åren. 

Kurslängd 
10 dagar
Antal platser 
10
STCW-kod 
Regulation I/11; Section A-1/11
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kurscertifiering 
För examination: obligatorisk närvaro samt godkända praktiska moment i simulator. Deltagaren skickar själv intyget till: Tranportstyrelsen, Sjöfartsavdelningen, Sjöpersonalsektionen, Box 658, 601 15 Norrköping. Denna kurs ger underlag för förnyad grundbehörighet. Notera att för att Du skall få ut ny, full behörighet, behöver Du förutom giltigt friskintyg inneha giltigt intyg från Basic Safety, räddningsfarkoster och beredskapsbåtar, Avancerad brand (AFF) samt grundläggande utbildning i sjukvård.
Kontakt 

Kursens syfte är att ge deltagaren förutsättning för att kvalificera sig för fortsatt tjänstgöring i maskinbefälsbefattningar ombord och samtidigt kunna visa och aktualisera egen yrkeskompetetens. Kursen ger dig erforderliga kunskaper enligt gällande bestämmelser i överensstämmelse med TSFS 2013:47 och STCW Manila.

Kursen innehåller bland annat:
- Författning, miljö- och sjöfartsskydd: Översiktligt om relevanta internationella och svenska bestämmelser med avseende på fartygs säkerhet, personlig säkerhet samt maritimt miljöskydd
- Vakthållning och Engine room Resource Management
- Fartygsteknik: stabilitet, fartygsmotstånd och underhållssystem
- Driftteknik med teori och simulering rörande bl.a. uppstart, kontinuerlig drift och felsökning
- Maskin-, regler och elteknik

Förtydligande/tilläggstext, Behörighetsförlängning Maskinbefäl:

Den som genom en behörighetsförlängande kurs en gång har erhållit en förlängning av giltighetstiden för sitt behörighetsbevis och vars behörighetsbevis trots detta har upphört att gälla ska, för att få giltighetstiden förlängd ytterligare, uppfylla tjänstgöring till sjöss enligt TSFS 2013:47 2 kap17§ eller komplettera sin utbildning enligt ett särskilt beslut av Transportstyrelsen.
• Den behörighetsförlängande kursen ger inte rätt till erhållande av ett certifikat som skyddsansvarig ombord. Om ett sådant certifikat ska erhållas måste sjömannen genomgå en av Transportstyrelsen godkänd kurs för skyddsansvarig ombord.

För examination: obligatorisk närvaro samt godkända praktiska moment i simulator. Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen blir synligt i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. 

För dig som betalar kursen privat finns möjlighet att söka stipendie för kurskostnaden hos Stiftelsen Sveriges Sjömanshus under 2019. Ansökan om sådant stipendie gör Du efter avslutad kurs genom att skicka in kvitto på inbetald kursavgift samt ett kursintyg som utfärdas av Chalmers Professional.

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

  • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
  • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
  • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.