Bostadens ekonomi

Utskrift

Det är en utmaning att öka bostadens kvaliteter och att bygga bättre städer, både rumsligt och materialmässigt ur hållbarhetssynpunkt, samtidigt som kostnadsramarna hålls. Relationen mellan pris/kostnad och kvalitet rymmer många utvecklingsmöjligheter och utmaningar. Vilka möjligheter finns för att bygga bättre bostadskvaliteter, stadsbyggnadsmässigt, rumsligt och materialmässigt och ur hållbarhetssynpunkt till samma eller lägre kostnad?

Kurstillfällen 
Prisinformation 
För medlemmar i CBA är priset 20000 SEK. För medlemmar i Sveriges Arkitekter är priset 25000 SEK. Medlemskap måste anges vid anmälan för att rabatten ska erhållas.
Målgrupp 

Kursen vänder sig till yrkesverksamma arkitekter och projekterande ingenjörer som vill tillägna sig eller fördjupa och utveckla sina kunskaper på ekonomiområdet med koppling till bostadsutveckling.

Kurslängd 
5 dagar
Antal platser 
25
Högskolepoäng 
2.0
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kontakt 

Kursen ger en introduktion till bostadens ekonomi ur fyra perspektiv: Exploaterings-, Investerings-, Entreprenadskedet och sociala investeringar. Du får därtill fördjupa dig i ett eget case.

Fastighetsekonomi - exploatörens investeringskalkyl 
Oavsett typ av byggherre finns det en stark relation mellan intäkter och kostnader. Betalningsvilja och –förmåga skiftar, ibland kraftigt, mellan olika stadsdelar. Intäkten i form av hyra eller insats plus avgift utgör ramen för kostnaderna. Det blir då viktigt att förstå dels vad som eventuellt kan öka intäkten/höja värdet och dels hur kostnaderna kan optimeras inom intäktsramen. Därtill är det viktigt med kännedom om hur produktionskostnaden är uppdelad och relationen mellan de olika faktorerna, , tex räntekostnader, markförvärv, entreprenadkostnad, avgifter, moms, mm.

Entreprenadekonomi
Produktionskostnaden är en väsentlig del av investeringskalkylen, här utgör entreprenadkostnaden den största delen. Det är då viktigt att känna till hur byggnadsformer, teknik- och materialval påverkar såväl entreprenadkostnaden som driftskostnader för att kunna föreslå rätt alternativ.

Exploateringsekonomi
Kommunens kostnader och intäkter för att utveckla stadsdelar. Nya bostäder planeras och byggs ofta(st) i ett sammanhang där också allmän plats som gator, vägar, torg och parker ingår. Det finns ett tydligt samband mellan de kostnader kommunen kan åta sig i form av investeringar och drift och de intäkter som exploateringen genererar.

Sociala investeringar
De senaste åren har intresset för att inkludera värdet av sociala nyttor i kalkylerna för investeringar i nya bostäder och renoveringar av det existerande beståndet. Differentierade hyror i Frihamnen i Göteborg, arbetstillfällen i samband med renovering av Vivalla i Örebro och Trianons jobb- och trygghetsskapande bostadsbygge i Lindängen i Malmö är aktuella exempel. Sociala investeringar skär på tvärs genom de övriga tre kalkylnivåerna.

Lärandemål
Efter kursen ska deltagarna ha uppnått följande lärandemål:

  • Kunna ställa relevanta frågor till kommun och projektägare kring exploaterings-, fastighets-och entreprenadekonomi i olika typer av bostadsprojekt, tex bostads- och hyresrätt.
  • Kunna redogöra för komponenterna i en kommunal exploateringskalkyl och storleksordningen på intäkter och kostnader för de viktigaste komponenterna som byggrättsintäkter, gatukostnadsersättning, gatukostnader, kostnader för parker och torg.
  • Kunna redogöra för uppbyggnaden av en investeringskalkyl och relationen mellan de olika komponenterna samt typiska värden på huvudkomponenter som markpris, entreprenadkostnad, direktavkastningskrav och projektvinst.
  • Kunna genomföra en enkel investeringskalkyl där produktionskostnaden beräknas utifrån olika värden på intäkt och avkastningskrav.
  • Kunna analysera en investeringskalkyl för hyres- respektive bostadsrätt med avseende på intäkter och kostnader.
  • Kunna redogöra för komponenterna i en entreprenadkostnadskalkyl och storleksordningen på de viktigaste delkostnaderna samt typiska kostnadsnivåer för olika byggdelar och tekniska lösningar.
  • Kunna redogöra för principer och exempel på sociala investeringar i bostadsprojekt. Drivkrafter, nyttor och kalkylexempel.
Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

  • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
  • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
  • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.