Digitalt ledarskap

Utskrift

Den ökade digitaliseringen medför både utmaningar och möjligheter, där tidigare etablerade ordningar får nya innebörder. Fenomenet beskrivs ofta med termer som disruptiv innovation och disruptiva affärer. Detta har hittills ofta inneburit att vi lägger fokus på nedskärning av kostnader, i stället för att fånga nya affärer. Lösningen är ett digitalt ledarskap som lyfter fram innovationslust, proaktivitet, dynamik och framsynthet. Målet med kursen är att du ska få lära dig att använda digitalt ledarskap för att driva din verksamhet framåt.

Målgrupp 

Kursen riktar sig till dig som har en ledande befattning inom IT, såsom CIO, VD/VP, it-direktör, IT-chef, CTO och CDO.

Kurslängd 
5 dagar
Antal platser 
18
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (2.58 MB)

I kursen kommer du att få en djupare förståelse för

 • hur vi möter förändrade krav från verksamheten kring digitalisering
 • skillnaden mellan direkta och indirekta nätverkseffekter
 • vilka modeller vi bör använda för att säkerställa ändamålsenlig styrning av IT
 • hur vi kan hantera digital disruption inom organisationen.

Kursens mål
Målsättningen med kursen är att du under en koncentrerad vecka ska få djupare kunskap inom generell ledning och styrning. Vi lägger särskilt fokus på de frågor som är mest centrala för dig och din verksamhet i en tid av digital disruption.

Program

Dag 1: Introduktion till IT-styrning i digitaliseringens kölvatten
Föreläsare: Johan Magnusson

I takt med att digitalisering ställer allt högre krav på IT-organisationens leveransförmåga krävs nya grepp inom styrning. Samtidigt förändras synen på IT och på IT-medarbetare, och kompetensförsörjningen blir en viktig nyckelfråga. Den första dagen fördjupar vi oss i följande frågor:

 • Hur designar vi en IT-styrning som balanserar innovation och effektivitet?
 • Hur möter vi förändrade krav från verksamheten kring digitalisering?
 • Hur navigerar vi vår organisation samtidigt som verksamheten tar en större och mer aktiv roll kring IT?
 • Hur säkerställer vi framtida kompetensförsörjning?

Dag 2: Digital innovation och plattformsstrategier
Föreläsare: Fredrik Svahn

Digitala plattformar förändrar snabbt villkoren för industriell verksamhet och är viktiga i innovationsarbetet där externa, oberoende aktörer spelar en stor roll för kontinuerligt värdeskapande. Vi diskuterar hur digitaliseringen lägger grunden för helt nya, kompletterande affärsmodeller, samtidigt som nya plattformsstrategier kräver att företaget omprövar sin egen roll i innovationsprocessen.

 • Vad är skillnaden mellan direkta och indirekta nätverkseffekter?
 • Hur fungerar en tvåsidig marknad? Hur använder man plattformar för att bygga affärsmodeller för sådana tvåsidiga marknader?
 • Vad är generativ förmåga och varför är det viktigt inom digital innovation?
 • Vad är Boundary Resources och hur använder man dem för att få inflytande över externa innovationsprocesser?

Dag 3: Ekonomistyrning på gränsen till kontroll
Föreläsare: Urban Ask

Sättet vi styr IT har dominerats av ett kostnads- och effektivitetsfokus, samtidigt som ambitionen har varit att säkerställa värde. Denna situation är karaktäristisk för stödjande verksamheter, men samtidigt något som alltmer ifrågasätts. I denna del av kursen pratar vi om hur innovation och proaktivitet främjas av ett digitalt ledarskap, något som i sin tur kräver förändringar i hur vi rapporterar och styr.

 • Vilka modeller bör vi använda för att säkerställa ändamålsenlig styrning av IT?
 • Hur inkorporerar vi ett värdeperspektiv i ekonomistyrningen?
 • Hur kan vi styra mot innovation och effektivitet inom ett och samma system?
 • Hur kan IT-organisationen agera innovationspartner inom tillämpning av big data och business analytics?

Dag 4: Digital disruption och Change management
Föreläsare: Lisen Selander

I detta arbetspaket berör vi förändringsarbete med särskilt fokus på disruptiv digital teknik. Vi utvärderar och analyserar förändringsprocesser och illustrerar sätt och strategier för att hantera och kapitalisera på olika former av digital disruption.

 • Hur hanterar vi förändring som en extern kraft (såsom genom sociala medier eller online communities)?
 • Hur säkerställer vi kontroll och styrning i en tid av digital disruption?
 • Hur hanterar vi digital disruption inom organisationen – vilka är dess implikationer för organisering och styrning?

Dag 5: Projektredovisning och avslutning
Den avslutande dagen arbetar vi med att omvandla veckans lärdomar till konkreta slutsatser och ingångsvärden för handlingsplaner som kan användas i din egen verksamhet. Fokus ligger på att du och de övriga deltagarna presenterar och diskuterar veckans projektarbeten tillsammans med kursledarna.

Utbildningspartner 
Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

 • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
 • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
 • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.