Energisystem

Utskrift

Energisystemet i dag och vägar mot hållbar utveckling

Ett av FN:s globala mål handlar om hållbar energi för alla. Vägen dit kommer att innebära utmaningar för energimarknaden. Dessa utmaningar kräver att vi ser över frågeställningar som rör teknik, ekonomi och lagstiftning i samband med utvecklingen av energisystemet. I den här fyradagarskursen får du en helhetsbild över energisystemets olika delar och hur de hänger ihop. Du får även insikt i hur du kan arbeta i din verksamhet på vägen mot ett hållbart energisystem, samt möjlighet att diskutera frågor som är aktuella inom ämnet.

Kurstillfällen 
Målgrupp 

Kursen riktar sig till dig inom energibranschen, fastighetsbranschen, konsultbranschen och industrin som vill få en djupare kunskap om de olika delarna i energisystemet och veta hur de hänger ihop och påverkar varandra.

Kurslängd 
4 dagar
Antal platser 
25
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (737.12 KB)
Kontakt 

Kursens mål
Målet med kursen är att du ska få kunskap om hur du i din egen verksamhet kan utarbeta robusta lösningar som följer utvecklingen mot ett hållbart energisystem.

Program
Kursen erbjuder en blandning av föreläsningar och workshops där vi diskuterar och belyser vad man måste tänka på i arbetet med framtida energilösningar.

TRÄFF 1 22-23 oktober
Dag 1

8.30 Registrering och Kaffe/te
9.00 Kursintroduktion och deltagarpresentation
9.30 Klimatutmaningen och energi fram till 2050 – trender, utmaningar och mål
 - Vad behövs för att nå klimatmålen i Norden och Europa?
 - Den stora tillgången på fossila bränslen – den stora utmaningen!
 - Fokus fram till år 2050 (fyra decennier)- några exempel på nyckeltekniker och åtgärder
Lunch
13.00 Bioenergi, en unik resurs för Sverige – nuvarande användning, framtida möjligheter inklusive förgasning
 - Biomassa i Sverige, användning, priser, transportkostnader och avfallsströmmar
 - Omställning till förnybara kolväten, företagskluster
 - Krav på tekniska lösningar
 - Framtidens värmeproduktion
 - Förgasning GoBiGas

Dag 2

8.30 Elsystemet – Sverige i ett europeiskt perspektiv
 - Allmän utblick, elsystem och klimatmål
 - Elpris och kostnad, teknikers roll
 - Var uppstår variationer i elproduktion
 - Variationshantering – aktiva och passiva verktyg
Lunch
13.00 Gruppövning att sia kring framtidens svenska elsystem

Träff 2, 12-13 november
DAG 1

8.30 Reflektioner och summering
9.00 Värmesystemet i Sverige – grunden för ett resurssnålt energisystem, framtida tekniker och lösningar
 - Värmemarknad idag och i framtiden och påverkan på Elsystemet
 - Boverkets regler
 - Utveckling av fjärrkyla
 - Fjärrvärmens och Kraftvärmens roll i Energisystemet
 - Ny teknik för Fjärrvärmedistribution
Lunch
13.00 Transportsystemet – den stora utmaningen, trender och tekniska lösningar
 - Koldioxidutsläpp från transportsektorn
 - Utmaningar och möjligheter med de olika teknikerna
 - Är biodrivmedel klimatneutralt?
 - Vätgas, bränsleceller, el och batterier
 - Trender, prognoser mål och visioner
DAG 2
8.30 Digitalisering
 - Förändrar förutsättningar för våra företag och våra privata liv. 
 - Förutsätter ett Smart Maintenance.
Lunch
13.00 Utveckling mot hållbarhet kräver investeringar – hur hantera risk och avkastning?
 - Investeringskalkylens utgångspunkter, kalkylpraxis, kalkylränta och kalkylmetoder
 - Infrastruktur kan inte likställas med övrig affärsverksamhet
 - Utvärderingskriteria för att bedöma investeringars lönsamhet
16.00 Summering och reflektioner
 

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

  • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
  • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
  • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.