Lean Energy

Utskrift

Lean handlar om att skapa effektiva processer och flöden genom att eliminera alla aktiviteter i processen som inte skapar värde för kunden. Det traditionella sättet att eliminera slöseri i processerna är att använda tid som slöseriindikator. Genom att reducera genomloppstiden synliggörs förluster och brister i process och arbetssätt.

I kursen Lean Energy använder vi även energi som ytterligare en slöseriindikator med syftet att stabilisera och förbättra processen. Lean principerna och förståelsen för tillståndens betydelse för systemets effektivitet används sedan i förbättringsarbetet. Kursen ger dig kunskap och verktyg som du kan använda i din organisation vid energieffektivisering och för att skapa effektivare processer. 

Kurstillfällen 
Målgrupp 

Kursens målgrupp är företag och organsiationer som vill minska sin energianvändning och miljöpåverkan. Den riktar sig till både de som arbetar med produktionsprocessen och de som ansvarar för energifrågorna i verksamheten. Det har visat sig värdefullt att båda funktionerna deltar vid samma tillfälle.

Kurslängd 
6 dagar
Antal platser 
20
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Södertälje
Kontakt 

Kursens mål
Målet med kursen är att du ska få grundläggande förståelse för hur Lean-principer kan användas för att identifiera och minska slöseri i processerna. Den ger även träning i några metoder som kan användas i arbete med energieffektivisering.

Kursinnehåll
Kursen omfattar bland annat följande teman:
● Hållbar utveckling och miljö
● Lean-filosofier och verktyg ur ett energiperspektiv
● Energibegreppet ur ett kommersiellt, miljömässigt och systemmässigt perspektiv
● Tillämpning av ett systemtänkande för att förstå organisationer och deras
    energianvändning
● Introduktion och träning i metod för att visualisera processer och förbättra dem ur ett energiperspektiv
● Förändrings- och energiledning med Lean-perspektiv
● Exempel och inspiration från andra företag

Kursen pågår i totalt sex dagar och är fördelad på tre tvådagarsträffar. Dagarna består av föreläsningar, gruppövningar och praktiska övningar. Mellan träffarna arbetar du och övriga deltagare med hemuppgifter som presenteras löpande, samt i sin helhet vid den avslutande träffen.

Program
Dag 1–2: Hållbar utveckling samt Lean och energi
Dag 1 ägnas åt hållbar utveckling och kopplingen till energianvändning. Vi går igenom definitioner, historia, företagens roll, ekosystemtjänster och energi ut ett hållbarhetsperspektiv.
Dag 2 handlar om vad Lean är och hur man kan effektivisera processer och energianvändningen med hjälp tid och energi som slöseriindikatorer. Vi kommer också att arbeta med metodik för slöserijakt som sedan genomförs som hemuppgift.

Dag 3-4: Förändringsledning, skapa motivation och engagemang, processkartläggning och vikten av stabila processer

Dag 3 handlar om vikten av stabila processer. Dagen kommer även att handla om kartläggning av processer med VSM-metodik, som en del av energieffektiviseringsarbetet. Även förbättringsledning kommer att beröras. Vi delar erfarenheter och diskuterar hemuppgiften om slöserijakt.
Dag 4 diskuterar vi metodik för förändringsledning där vi går igenom hinder och drivkrafter, att leda förändring, förändringsplattform och det mänskliga perspektivet.

Dag 5–6: Företaget och dess försörjningskedja, lean ledarskap samt praktisk tillämpning av Lean energi hos andra företag

Dag 5 kommer vi att gå igenom erfarenheter av hemuppgiften samt hur man  kan tillämpa verktyg för Lean i praktiken för att effektivisera energianvändningen. Även energiledning och hur det arbetet integreras i företagets övriga förbättringsarbete berörs. 
Dag 6 handlar om Lean supply: förhållningssätt till leverantörer, systemgränser och energiintensitet i försörjningskedjor. Dagen avslutas med exempel och inspiration från andra företag

Kursen är framtagen i samarbete med Chalmers, Energimyndigheten och ett antal referensgruppsföretag.

 

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

  • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
  • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
  • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.