Lean för ledare - Att leda och styra verksamhet enligt Lean

Utskrift

Lean består av en uppsättning filosofier, principer, arbetssätt och metoder, som innefattas i en verksamhets system och processer. Implementering av Lean innebär inte att man inför ett antal metoder, utan handlar främst om att skapa ett uthålligt förhållningssätt där principer och metoder ger resultat över tiden. Detta ställer höga krav på ledarskapet. I denna kurs kommer du att få en förståelse för hur du kan utveckla ditt ledarskap och styra din verksamhet enligt Lean. Du kommer även att få möjlighet att öva på att tillämpa Lean för att du ska kunna överföra kunskaperna till praktisk nytta i din verksamhet och snabbt kunna skapa resultat.

Kurstillfällen 
Målgrupp 

Chefer och ledare inom alla funktioner och på alla nivåer i ett företag som vill lära sig mer om vad ledarskap enligt Lean innebär och som vill utveckla sin förmåga att leda enligt principerna inom Lean. 

Kurslängd 
5 dagar
Högskolepoäng 
6.0
LUP-nummer 
LUP623
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kontakt 

Kursens mål
Kursen ska ge ledare en helhetsbild och en grundförståelse för Lean och dess principer samt förståelse för ledarskapets roll vid implementeringen av dessa. Syftet är också att ge inblick i vad som kännetecknar Lean ledarskap jämfört med allmänt gott ledarskap.

På kursen får du möjlighet att utvärdera din egen och din organisations omfattning av beteende enligt Lean ledarskap.  Du får också ta del av ett urval av arbetssätt och metoder inom Leanområdet, som stödjer detta. Du får även tillämpa relevanta delar av Lean för att ytterligare förstärka inlärning och omsätta detta till praktisk nytta i din verksamhet.

Under kursens gång diskuterar vi ett flertal typiska ledarutmaningar som företag ofta möter när de arbetar enligt leanprinciper samt illustrerar sätt att överkomma dessa utmaningar.

Kursinnehåll
Kursens innehåll är baserat på de senaste forskningsresultaten inom området och vad vi idag vet är bästa praxis. Innehållet har forskningsförankring men är också starkt praktiskt orienterat för att du som deltagare snabbt ska kunna skapa resultat i ditt företag.

Vad får du och dina kollegor ut vad kursen?

  • Ledarskapets roll är kritiskt i framgångsrik Lean-implementering. I kursen får du helhetsförståelse för Leanfilosofier och principer
  • Förståelse för vad som kännetecknar Lean Ledarskap jämfört med annat ledarskap
  • Kunskap och insikt om vad som krävs för att vara framgångsrik ledare enligt leanprinciperna
  • Möjlighet att utvärdera ditt eget och din organisations beteende i förhållande till vad som föreskrivs i Leanområdet
  • Insikt i ett urval av arbetssätt och metoder som stödjer Lean Ledarskap och hur de kan omsättas i praktisk nytta i din verksamhet.

Kursen baseras dels på instuderingsmaterial, projektarbeten samt träffar med instruktörer och övriga deltagare. Undervisningen omfattar fem dagar och är fördelad på tre kursträffar med ca 5 veckors mellanrum. Mellan träffarna genomförs obligatoriska hemuppgifter och ett projekt i den egna organisationen.

Material
Kursmaterialet kommer finnas tillgängligt digitalt. Det blir smidigt och lättåtkomligt för dig dygnet runt och var du än befinner dig. Samtidigt minskar vi vårt ekologiska fotavtryck.

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

  • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
  • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
  • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.