Statistik för dig som arbetar med förorenad mark

Utskrift

Data från markundersökningar av förorenade områden kan variera mycket, vilket ofta leder till osäkerhet i både riskbedömningen och utformningen av åtgärder. Genom grundläggande kunskap om statistisk analys och osäkerhetsbedömning kan du göra välgrundade värderingar av sådana data. Den övergripande målsättningen med kursen är att ge dig de kunskaper du behöver för att kunna förstå och utföra enklare analyser som inkluderar statistisk bearbetning av data och redovisning av osäkerheter.

Målgrupp 

Kursen är utvecklad för dig som arbetar som handläggare vid kommun eller länsstyrelse, som beställare eller som konsult. Vi vänder oss till personer med inga eller få förkunskaper inom statistik.

Kurslängd 
2 dagar
Antal platser 
25
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (936.51 KB)
Kontakt 

Kursens mål
Kursens övergripande mål är att du ska få förståelse för grundläggande principer om statistisk analys och osäkerhetskvantifiering av data i miljötekniska markundersökningar. Kursen fokuserar på praktisk tillämpning av statistiska metoder.

Kursinnehåll
Under kursen tar vi upp bland annat följande frågeställningar:

 • Varför vill man göra en statistisk bearbetning?
 • Vad betyder statistisk fördelning?
 • Vad representerar mina data?
 • Hur beräknar jag föroreningshalten? Hur skiljer sig föroreningshalten mellan olika delar av mitt undersökningsområde?
 • Hur beräknar jag storleken av den förorenade arean/volymen?
 • Hur uttrycker jag osäkerheten i mina beräkningar?
 • Vad ska jag ha mina beräkningar till?
 • Vad betyder olika statistiska begrepp såsom variabilitet, osäkerhet, medelvärde, standardavvikelse, varians, konfidensintervall, kvantil och percentil?
 • Vad är ett hypotestest och vad säger ett sådant?
 • Vilka krav bör ställas på en statistisk analys vad gäller t.ex. utförande och presentation?
 • Hur kan statistisk information kommuniceras på ett bra sätt?

I kursen ingår följande huvudsakliga moment:

 • Grundläggande statistiska begrepp
 • Skattning av medelhalt – klassning och feltyper
 • Indelning i delområden – variansanalys
 • Bedömning av mängd eller andel förorenade massor
 • Variationer i tid och rum
 • Rimliga åtgärdskostnader

 

Utbildningspartner 
Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

 • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
 • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
 • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.