Vårdens lokaler 7,5hp

Utskrift

– Utmaningar

Svensk hälso- och sjukvård möter idag stora samhälleliga krav på förändring samtidigt som man står inför stora nyinvesteringar i vårdbyggnader. Parallellt med att den högspecialiserade vården kräver moderna lokaler, behöver vården  ställas om nära människorna -  primärvård och en växande hemsjukvård – byggs ut. Detta ställer nya krav på både samhällsplanering, digitalisering och utformning av bostadsområden. 

Utmaningarna består såväl i ny teknik och nya behandlingsformer som framväxten av personcentrerade förhållningssätt och aktiva, involverade patienter. Lösningar som växer fram ska vara kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Att planera lokaler tillsammans med vården kräver processer, arbetssätt och verktyg som fångar vårdens framtida behov samtidigt som det stödjer verksamhetsutveckling. Ny forskning har visat att rätt utformade lokaler kan bidra till goda möten i vård och omsorg, att effektivisera vården, stödja läkandet och välbefinnande och minska stress hos patienter, anhöriga och vårdpersonal.

 

Kurstillfällen 
Prisinformation 
42 500 SEK exkl. moms. Medlemmar i PTS och Forum Vårdbyggnad betalar 38 500 SEK exkl.moms. Medlemskap måste anges vid anmälan. Vid sen anmälan, efter 20 december 2019, är priset 45 000 SEK exkl.moms för samtliga, även medlemmar i PTS och Forum Vårdbyggnad
Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till dig som professionellt arbetar med lokaler för vård och omsorg – arkitekter och andra konsulter, lokal- och funktionsplanerare, doktorander inom vårdmiljöforskning, förvaltare och projektledare inom landsting, kommuner och privat sektor. Den riktar sig även till dig som medverkar i design- och planeringsarbetet som kund eller brukare, så som företrädare för vårdens professioner.

Kurslängd 
13 dagar
Antal platser 
38
Högskolepoäng 
7.5
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (47.23 KB)
PDF icon Read more » (307.71 KB)
Kontakt 

Lärprocessen och lärandemål
Utbildningen utgår från aktivt lärande där metoder och erfarenhet från akademi och praktik introduceras via föreläsningar och följs av reflekterande diskussioner. Deltagarna engageras i praktiska övningar och fallstudier med utgångspunkt i konkreta utmaningar och problem. Pedagogiken stimulerar deltagarna att tillämpa den nya kunskapen direkt i den egna verksamheten. Nätverket som skapas mellan deltagarna i kursen har också visat sig vara ett viktigt resultat.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna:

  •  Identifiera, analysera, värdera samt tillämpa relevant kunskap inom lokaler för vård och omsorg
  •  Redogöra för aktuella frågor och forskning inom områden relaterade till vårdens lokaler
  •  Presentera en erfarenhetsbank baserad på interaktion med övriga utbildningsdeltagare
  •  Samverka i team kring planering av vårdens lokaler

Genomförande
Utbildningen omfattar totalt ca 20 arbetsdagar. Närvaro i Göteborg är 13 arbetsdagar fördelade på fyra moduler. Föreläsningar och fallstudier bearbetas och redovisas i grupparbeten under modulerna. Egen tid  mellan modulerna består av litteraturstudier. 

Examination
För godkänt krävs 80 procent närvaro och aktivt deltagande vid utbildningstillfällena, närvaro i workshopar, projektarbete i grupp och inlämning av individuell litteraturuppgift. Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Kontaktperson
Önskar du ytterligare information om programinnehållet, vänligen kontakta
Göran Lindahl, goran.lindahl@chalmers.se
eller
Helle Wijk, helle.wijk@fhs.gu.se

Anmälan
Sista anmälningsdag 20/12 ‐2019. Sen anmälan kan göras fram till 15/1‐2020.

Utbildningspartners

           

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

  • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
  • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
  • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.